کلید و پریز

کلید و پریز برق را اینگونه میتوان تعریف کرد که آنچه که باعث میشود کاربران با سیمکشی و مدارهای برق به کار گرفته شده در آن ارتباط برقرار کنند، کلیدها…