کابل زرکابل کرمان-صفحه اول

کابل زوجی هوایی ۰.۵*۲*۲ زرکابل کرمان نوع سیم و کابل: کابل زوجی تماس بگیرید کابل زوجی هوایی ۰.۵*۲*۴ زرکابل کرمان نوع سیم و کابل: کابل زوجی تماس بگیرید کابل زوجی…

سیم زرکابل کرمان

سیم دولا تلفنی ۰.۵*۲ زرکابل کرمان نوع سیم و کابل:سیم مفتولی تماس بگیرید سیم دولا تلفنی ۰.۶*۲ زرکابل کرمان نوع سیم و کابل:سیم مفتولی تماس بگیرید سیم نایلونی یا دو…