کابل سیمیا-صفحه سوم

کابل مخابراتی هوایی ۰.۶+۲*۳۰ سیمیا  نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی تماس بگیرید کابل مخابراتی هوایی ۰.۶+۲*۴۰ سیمیا  نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی تماس بگیرید کابل مخابراتی هوایی ۰.۶+۲*۵۰…

کابل سیمیا-صفحه دوم

کابل افشان ۰.۵*۲ سیمیا نوع سیم و کابل: کابل افشان تماس بگیرید کابل افشان ۰.۷۵*۲ سیمیا نوع سیم و کابل: کابل افشان تماس بگیرید کابل افشان ۱*۲ سیمیا نوع سیم…

کابل سیمیا-صفحه اول

کابل مفتولی ۱.۵*۲ سیمیا مدل NTY نوع سیم وکابل: کابل مفتولی تماس بگیرید کابل مفتولی ۲.۵*۲ سیمیا مدل NTY نوع سیم وکابل: کابل مفتولی تماس بگیرید کابل مفتولی ۴*۲ سیمیا…

سیم سیمیا

سیم افشان ۰.۵۰*۱ سیمیا نوع سیم و کابل: سیم افشان تماس بگیرید سیم افشان ۰.۷۵*۱ سیمیا نوع سیم و کابل: سیم افشان تماس بگیرید سیم افشان ۱*۱ سیمیا نوع سیم…