افشار نژاد خراسان

سیم و کابل افشار نژاد خراسان

سیم و کابل افشار نژاد خراسان با تمرکز بر اصل کیفی کالا با تولید بیش از ۳۰۰ نوع محصول در حوزه های کابل سبک ، کابل قدرت ، کابل کنترلی ، کابل ابزار دقیق ، سیم های اتومبیل و انواع کابل های مخابراتی و … به طور پیوسته سیم و کابل افشار نژاد خراسان به عنوان تولید کننده برتر و کار آفرین نمونه  انتخاب گردیده است.

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز ۱

نوع سیم و کابل: سیم افشان

کابل خراسان افشار نژاد افشان دو روکشه سایز ۱۶

نوع سیم و کابل:کابل افشان

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز ۱.۵

نوع سیم و کابل:سیم افشان

کابل خراسان افشار نژاد افشان دو روکشه سایز ۲۵

نوع سیم و کابل: کابل افشان

سیم افشار نژاد خراسانی افشان سایز ۲.۵

نوع سیم و کابل:سیم افشان

کابل خراسان افشار نژاد افشان دو روکشه سایز ۳۵

نوع سیم و کابل:کابل افشان

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز ۴

نوع سیم و کابل: سیم افشان

کابل خراسان افشار نژاد افشان دو روکشه سایز ۵۰

نوع سیم و کابل: کابل افشان

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز۶

نوع سیم و کابل: سیم افشان

کابل خراسان افشار نژاد افشان دو روکشه سایز ۷۰

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل  افشان  افشار نژاد خراسان

نوع و سیم کابل: کابل افشان

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز ۱۰

نوع سیم و کابل: سیم افشان

کابل خراسان افشار نژاد افشان دو روکشه سایز ۹۵

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل  آنتن  افشار نژاد  خراسان

نوع سیم و کابل: کابل آنتن

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز ۱۶

نوع سیم و کابل: سیم افشان

کابل خراسان افشار نژاد افشان دو روکشه سایز ۱۲۰

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل  زوجی افشار نژاد  خراسان

نوع سیم و کابل :  کابل زوجی 

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز۲۵

نوع سیم و کابل: سیم افشان

کابل خراسان افشار نژاد افشان دو روکشه سایز ۱۵۰

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل افشان شیلد دار بافته شده افشار نژاد خراسان

نوع سیم و کابل:کابل شیلد دار

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز۳۵

نوع سیم و کابل: سیم افشان

کابل خراسان افشارنژاد افشان دو روکشه سایز ۱۸۵

نوع سیم و کابل:کابل افشان

کابل کولری  افشار نژاد خراسان

نوع سیم و کابل: کابل کولر

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز۵۰

نوع سیم و کابل: سیم افشان

کابل خراسان افشار نژاد افشان دو روکشه سایز ۲۴۰

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل  زمینی افشار نژاد  خراسان

نوع سیم وکابل :کابل زمین

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز۷۰

نوع سیم و کابل: سیم افشان

کابل افشان دو روکشه افشار نژاد خراسان سایز ۳۰۰

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل  فرمان  افشار نژاد خراسان

نوع سیم و کابل: کابل فرمان

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز۹۵

نوع سیم و کابل: سیم افشان

کابل خراسان افشارنژاد افشان شیلددار سایز ۱*۲

نوع سیم و کابل: کابل شیلددار

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز۱۲۰

نوع سیم و کابل: سیم افشان

کابل خراسان افشارنژاد افشان شیلددار سایز ۱.۵*۲

نوع سیم و کابل: کابل شیلددار

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز۱۵۰

نوع سیم و کابل: سیم افشان

کابل خراسان افشارنژاد افشان شیلددار سایز ۲.۵*۲

نوع سیم و کابل: کابل شیلددار

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز۱۸۵

نوع سیم و کابل: سیم افشان

کابل خراسان افشارنژاد افشان شیلددار سایز ۱*۳

نوع سیم و کابل: کابل شیلددار

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز۲۴۰

نوع سیم و کابل: سیم افشان

کابل خراسان افشارنژاد افشان شیلددار سایز ۱.۵*۳

نوع سیم و کابل: کابل شیلددار

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز۳۰۰

نوع سیم و کابل: سیم افشان

کابل خراسان افشارنژاد افشان شیلددار سایز ۲.۵*۳

نوع سیم و کابل: کابل شیلددار

کابل خراسان افشارنژاد افشان شیلددار سایز ۱*۴

نوع سیم و کابل: کابل شیلددار

کابل خراسان افشارنژاد افشان شیلددار سایز ۱.۵*۴

نوع سیم و کابل: کابل شیلددار

کابل خراسان افشارنژاد افشان شیلددار سایز ۲.۵*۴

نوع سیم و کابل: کابل شیلددار

کابل خراسان افشارنژاد افشان شیلددار سایز ۱*۵

نوع سیم و کابل: کابل شیلددار

کابل خراسان افشارنژاد افشان شیلددار سایز ۱.۵*۵

نوع سیم و کابل: کابل شیلددار

کابل کولری افشار نژاد خراسان سایز ۱.۵*۴

نوع سیم وکابل: کابل کولر

کابل کولری افشار نژاد خراسان سایز ۱.۵*۵

نوع سیم وکابل: کابل کولر

کابل خراسان افشار نژاد  افشان سایز ۰.۷۵*۲

نوع سیم و کابل : کابل افشان

کابل خراسان افشار نژاد  افشان سایز ۱*۲

نوع سیم و کابل : کابل افشان

کابل خراسان افشار نژاد  افشان سایز ۱.۵*۲

نوع سیم و کابل : کابل افشان

کابل خراسان افشار نژاد  افشان سایز ۲.۵*۲

نوع سیم و کابل : کابل افشان

نظرات بسته شده است.