سیم سیمیا

دسته بندی
دسته‌بندی نشده

سیم افشان ۰.۵۰*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم افشان

سیم افشان ۰.۷۵*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم افشان

سیم افشان ۱*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم افشان

سیم افشان ۱.۵*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم افشان

سیم افشان ۲.۵*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم افشان

سیم افشان ۴*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم افشان

سیم افشان ۶*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم افشان

سیم افشان ۱۰*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم افشان۱

سیم افشان ۱۶*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم افشان

سیم افشان ۲۵*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم افشان

سیم افشان ۳۵*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم افشان

سیم افشان ۵۰*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم افشان

سیم افشان ۷۰*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم افشان

سیم افشان ۹۵*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم افشان

سیم افشان ۱۲۰*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم افشان

سیم افشان ۱۵۰*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم افشان

سیم رانژه مخابراتی ۰.۵*۲ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم تلفن

سیم رانژه مخابراتی ۰.۶*۲ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم تلفن

سیم  بلند تخت  ۰.۵*۲  سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم نایلونی

سیم  بلند تخت  ۰.۷۵*۲  سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم نایلونی

سیم بلند تخت  ۱*۲ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم نایلونی

سیم بلند تخت  ۱.۵*۲ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم نایلونی

سیم بلند تخت  ۲.۵*۲ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم نایلونی

سیم مفتولی ارت دار ۱۵*۱ 

نوع سیم و کابل: سیم ارت

سیم مفتولی ارت دار  ۲۵*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم ارت

سیم مفتولی ارت دار  ۳۵*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل:سیم ارت

سیم مفتولی ارت دار  ۵۰*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم ارت

سیم مفتولی ارت دار  ۷۰*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم ارت

سیم مفتولی ارت دار  ۹۵*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم ارت

سیم مفتولی ارت دار  ۱۲۰*۱ سیمیا

نوع سیم و کابل: سیم ارت

نظرات بسته شده است.