کابل سیمیا-صفحه سوم

دسته بندی
دسته‌بندی نشده

کابل مخابراتی هوایی ۰.۶+۲*۳۰ سیمیا 

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۶+۲*۴۰ سیمیا 

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۶+۲*۵۰ سیمیا 

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۶+۲*۱۰۰ سیمیا 

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل آیفونی  ۰.۵*۲ سیمیا 

نوع سیم و کابل: کابل آیفونی

کابل آیفونی  ۰.۵*۴ سیمیا 

نوع سیم و کابل: کابل آیفونی

کابل آیفونی  ۰.۵*۶ سیمیا 

نوع سیم و کابل: کابل آیفونی

کابل آیفونی  ۰.۵*۸ سیمیا 

نوع سیم و کابل: کابل آیفونی

کابل آیفونی  ۰.۵*۱۰ سیمیا 

نوع سیم و کابل: کابل آیفونی

کابل آیفونی  ۰.۵*۱۲ سیمیا 

نوع سیم و کابل: کابل آیفونی

کابل آیفونی  ۰.۵*۲۰ سیمیا 

نوع سیم و کابل: کابل آیفونی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۲ سیمیا مدل JY

نوع  کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۴ سیمیا مدل JY

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۶ سیمیا مدل JY

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۰ سیمیا مدل JY

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۵ سیمیا مدل JY

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۲۰ سیمیا مدل JY

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲ سیمیا مدل JY

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴ سیمیا مدل JY

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶ سیمیا مدل JY

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰ سیمیا مدل JY

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵ سیمیا مدل JY

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۰ سیمیا مدل JY

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵ سیمیا مدل JY

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰ سیمیا مدل JY

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰ سیمیا مدل JY

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰ سیمیا مدل JY

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰۰ سیمیا مدل JY

نوع سیم و کابل: کابل مخابراتی

کابل کواکسیال ۴.۵C-2V سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل آنتن

کابل کواکسیال ۴.۵C-2V سیمیا با فویل آلومینیوم

نوع سیم و کابل: کابل آنتن

کابل کواکسیال RG-59 سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل آنتن

کابل کواکسیال RG-11 سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل آنتن

کابل کواکسیال RG-6 سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل آنتن

کابل کواکسیال CCTV طوسی  سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل آنتن

کابل کواکسیال CCTV مشکی سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل آنتن

کابل  افشان  تخت  ۱.۵*۴ سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل افشان تخت ۲.۵*۴ 

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل افشان تخت ۴*۴ سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل افشان تخت ۶*۴ سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل افشان تخت ۱۰*۴ سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل افشان تخت ۱۶*۴ سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل افشان تخت ۱.۵*۸سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل افشان تخت ۲.۵*۸سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل افشان تخت ۱.۵*۱۲ 

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل افشان تخت ۲.۵*۱۲ سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل افشان تخت ۱.۵*۱۶ سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل افشان تخت ۰.۷۵*۲۴ سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل افشان

کابل ابزار دقیق  ۰.۸*۲*۲  سیمیا

نوع کابل: کابل ابزار دقیق

کابل اعلام حریق ۱.۵*۲ سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل اعلام حریق

کابل اعلام حریق ۱.۵*۳ سیمیا

نوع سیم و کابل: کابل اعلام حریق

کابل شبکه CAT6 سیمیا مدل UTP-PVC

نوع سیم و کابل: کابل شبکه

کابل شبکه CAT6 سیمیا مدل UTP-LSZH

نوع سیم و کابل: کابل شبکه

کابل شبکه CAT6 سیمیا مدل SF-UTP-PVC

نوع سیم و کابل: کابل شبکه

کابل شبکه CAT6 سیمیا مدل SF-UTP-LSZH

نوع سیم و کابل: کابل شبکه

کابل قدرت مفتولی ۱۶*۱  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۲۵*۱  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۳۵*۱  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۵۰*۱  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۷۰*۱  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۹۵*۱  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۱۲۰*۱  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۱۵۰*۱  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۱۸۵*۱  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۲۴۰*۱  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۳۰۰*۱  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۱۶+۲۵*۳  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۱۶+۳۵*۳  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۲۵+۵۰*۳  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۳۵+۷۰*۳  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۵۰+۹۵*۳  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۷۰+۱۲۰*۳  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۷۰+۱۵۰*۳  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۹۵+۱۸۵*۳  سیمیا مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

کابل قدرت مفتولی ۱۲۰+۲۴۰*۳   مدل NYY

نوع سیم و کابل: کابل مفتولی

نظرات بسته شده است.