لوله برق و اتصالات

 • لوله خرطومی سایز ۱۱
 • لوله خرطومی سایز ۱۳
 • لوله خرطومی سایز ۱۶
 • لوله فلکسی ۱۱  ره ورد خراسان
 • لوله فلکسی ۱۳ ره ورد خراسان
 • لوله فلکسی ۱۶ ره ورد خراسان
 • لوله فلکسی ۲۱ ره ورد خراسان
 • لوله فلکسی ۲۹ ره ورد خراسان
 • لوله فلکسی ۱۱ شایان
 • لوله فلکسی ۱۳ شایان
 • لوله فلکسی ۱۶ شایان
 • لوله فلکسی ۲۱ شایان
 • لوله فلکسی ۲۹ شایان
 • لوله فلکسی ۱۱ توس فلکس
 • لوله فلکسی ۱۳ توس فلکس
 • لوله فلکسی ۱۶ توس فلکس
 • لوله فلکسی ۲۱ توس فلکس
 • لوله فلکسی ۲۹ توس فلکس
 • لوله فولادی سایز ۱۳.۵ منصوریان
 • لوله فولادی سایز ۱۶ منصوریان
 • لوله فولادی سایز ۲۱ منصوریان
 • لوله فولادی سایز ۲۹ منصوریان
 • لوله فولادی  سایز ۱۳ خاور نو
 • لوله فولادی  سایز ۱۶ خاور نو
 • لوله فولادی  سایز ۲۱ خاور نو
 • لوله فولادی  سایز ۲۹ خاور نو
 • لوله فولادی سایز ۱۳ پایپ نوران
 • لوله فولادی سایز ۱۶ پایپ نوران
 • لوله فولادی سایز ۲۱ پایپ نوران
 • لوله فولادی سایز ۲۹ پایپ نوران
 • لوله پلی آمید ۲ (سایز ۱۳) ۱۲ کیلو گرم
 • لوله پلی آمید ۲ (سایز ۱۳) ۱۳ کیلو گرم
 • لوله پلی آمید ۲ (سایز ۱۳)، ۱۴ کیلو گرم
 • لوله پلی آمید ۲.۵ (سایز ۱۶)، ۱۵ کیلو گرم
 • لوله پلی آمید ۲.۵ (سایز ۱۶)، ۱۶ کیلو گرم
 • لوله پلی آمید ۳ (سایز ۲۱)، ۱۸ کیلو گرم
 • جعبه تقسیم ABS دانوب سایز ۸*۱۵*۲۰
 • جعبه تقسیم ABS دانوب سایز ۷*۱۰*۱۵
 • جعبه تقسیم ABS دانوب سایز ۶*۱۰*۱۰
 • قوطی کلید مدنا
 • قوطی کلید مهسان
 • قوطی کلید کگراند
 • قوطی کلید مواد نو
 • قوطی کلید معمولی (بازیافتی)
 • قوطی کلید گرد(کنافی)
 • قوطی کلید شایلین

نظرات بسته شده است.