سینی کابل و داکت ترانکینگ

سینی کابل و داکت ترانکینگ چیست؟ترانکینگ که به اسم ترانک هم شناخته میشود، مجموعه‌ای از محفظه‌های دربسته، کانال‌ها و متعلقات مختلفه. این محفظه معمولا از جنس pvc ساخته میشود. در سیم کشی برق ساختمان ها، یک سیستم سینی کابل برای نگهداری و هدایت کابل های الکتریکی عایق مورد استفاده برای توزیع برق، کنترل و ارتباطات به کار می رود. سینی کابل و داکت ترانکینگ بسیار مهم در بخش صنعت برق میباشد.

سینی کابل

سینی کابل گالوانیزه عرض ۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول : سینی کابل برق

سینی کابل

سینی کابل گالوانیزه عرض ۱۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول : سینی کابل برق

سینی کابل

سینی کابل گالوانیزه عرض ۱۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول : سینی کابل برق

سینی کابل

سینی کابل گالوانیزه عرض ۲۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول : سینی کابل برق

سینی کابل

سینی کابل گالوانیزه عرض ۲۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: سینی کابل برق

سینی کابل

سینی کابل گالوانیزه عرض ۳۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول : سینی کابل برق

درب سینی

درب سینی کابل گالوانیزه عرض ۱۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

درب سینی

درب سینی کابل گالوانیزه عرض ۱۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

درب سینی

درب سینی کابل گالوانیزه عرض ۲۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول : تجهیزات جانبی سینی کابل برق

 

درب سینی

درب سینی کابل گالوانیزه عرض ۲۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول : تجهیزات جانبی سینی کابل برق

 

درب سینی

درب سینی کابل گالوانیزه عرض ۳۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول : تجهیزات جانبی سینی کابل برق

 

زانویی 90 درجه

زانویی ۹۰ درجه سینی کابل گالوانیزه عرض ۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول:تجهیزات جانبی سینی کابل برق

زانویی 90 درجه

زانویی ۹۰ درجه سینی کابل گالوانیزه عرض ۱۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول:تجهیزات جانبی سینی کابل برق

زانویی 90 درجه

زانویی ۹۰ درجه سینی کابل گالوانیزه عرض ۱۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول:تجهیزات جانبی سینی کابل برق

زانویی 90 درجه

زانویی ۹۰ درجه سینی کابل گالوانیزه عرض ۲۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول:تجهیزات جانبی سینی کابل برق

زانویی 90 درجه

زانویی ۹۰ درجه سینی کابل گالوانیزه عرض ۲۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول:تجهیزات جانبی سینی کابل برق

زانویی 90 درجه

زانویی ۹۰ درجه سینی کابل گالوانیزه عرض ۳۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول:تجهیزات جانبی سینی کابل برق

سه راهی سینی کابل

سه راهی سینی کابل گالوانیزه عرض ۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

سه راهی سینی کابل

سه راهی سینی کابل گالوانیزه عرض ۱۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

سه راهی سینی کابل

سه راهی سینی کابل گالوانیزه عرض ۱۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

سه راهی سینی کابل

سه راهی سینی کابل گالوانیزه عرض ۲۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

سه راهی سینی کابل

سه راهی سینی کابل گالوانیزه عرض ۲۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

سه راهی سینی کابل

سه راهی سینی کابل گالوانیزه عرض ۳۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

چهارراهی

چهار راهی سینی کابل گالوانیزه عرض ۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

چهارراهی

چهار راهی سینی کابل گالوانیزه عرض ۱۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

چهارراهی

چهار راهی سینی کابل گالوانیزه عرض ۱۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

چهارراهی

چهار راهی سینی کابل گالوانیزه عرض ۲۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

چهارراهی

چهار راهی سینی کابل گالوانیزه عرض ۲۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

چهارراهی

چهار راهی سینی کابل گالوانیزه عرض ۳۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

رابط سینی کابل

رابط سینی کابل گالوانیزه عرض ۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

رابط سینی کابل

رابط سینی کابل گالوانیزه عرض ۱۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

رابط سینی کابل

رابط سینی کابل گالوانیزه عرض ۱۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

رابط سینی کابل

رابط سینی کابل گالوانیزه عرض ۲۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

رابط سینی کابل

رابط سینی کابل گالوانیزه عرض ۲۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

رابط سینی کابل

رابط سینی کابل گالوانیزه عرض ۳۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

تبدیل

تبدیل سینی کابل گالوانیزه عرض ۱۰ به ۵  با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

تبدیل

تبدیل سینی کابل گالوانیزه عرض ۱۵ به ۱۰  با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

تبدیل

تبدیل سینی کابل گالوانیزه ۲۰ با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

تبدیل

تبدیل سینی کابل گالوانیزه ۲۵ با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

تبدیل

تبدیل سینی کابل گالوانیزه ۳۰ با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

جداکننده سینی کابل

جدا کننده سینی کابل گالوانیزه 

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

نرده بان

نردبان کابل گالوانیزه عرض۲۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: نردبان کابل 

نرده بان

نردبان کابل گالوانیزه عرض۲۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: نردبان کابل 

نرده بان

نردبان کابل گالوانیزه عرض۳۰ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: نردبان کابل 

درب سینی

درب سینی کابل گالوانیزه عرض ۵ سانتیمتری با ضخامت ورق مختلف

نوع محصول: تجهیزات جانبی سینی کابل برق

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

نظرات بسته شده است.